Kunstgeschiedenis - twintigste eeuw


WERKVORMEN KUNSTGESCHIEDENIS/KUNSTBESCHOUWING: MODERN

  • Welk beeld weg? (beeldend) Bij het analyseren van beelden leren leerlingen via deze werkvorm (The Odd One Out - David Leat) goed observeren, analyseren en interpreteren. Deze werkvorm kan erg goed gecombineerd worden met de Visible Thinking Routine: See-Think-Wonder (Ron Ritchart, Mark Church & Karen Morrison). Door aandachtig te kijken naar de kunst die in context geplaatst wordt, door de speelse werkvorm, en de discussie die ontstaat, is deze werkvorm gericht op beklijven van kennis over Kunst Analyse en verdiepend inzicht in Kunst Analyse (zoals begrippen). Voorbeelden van Welk beeld weg gericht op tehatex havo en vwo beeldend. Welk beeld weg? havo tehatex 2011   en Welk beeld weg? vwo tehatex 2011
  • Hoe word ik een beelddetective? Deze opdracht is geschikt voor analyse van Beeldende Kunst bij CKV, kunstgeschiedenis en kunst algemeen. David Perkins beschrijft in The Intelligent Eye. Learning to Think by Looking at Art (1994) dat hij voorstander is van een manier van kijken die tot reflectie leidt en waarbij de beschouwer denkt door het kijken (en luisteren) naar Kunst. Hij vindt dat veel mensen haastig, smal, onnauwkeurig en 'hap-snap' kijken naar kunst. Hij geeft daarom adviezen voor een  beter manier van kijken naar kunst waarin: 1: Het kijken naar Kunst de tijd krijgt, 2: Het kijken breed en avontuurlijk mag zijn, 3: Het kijken helder en diep kan zijn, 4: Het kijken georganiseerd kan zijn. In deze opdracht is eveneens het idee van de junior-version van het leren over Kunst van Perkins (Making Learning Whole, 2009) verweven.
  • Le Déjeuner sur l'herbe In 1863 worden zowel de Officiële Salon tentoonstelling als de Salon des Refusés gehouden. Manet wordt als een sleutelfiguur in de kunst beschouwd: zijn werk markeert de overgang naar de moderne kunst. Leerlingen analyseren het werk Le Déjeuner sur l'herbe aan de hand van opdrachtkaarten. Leerlingen aan de hand van deze opdracht over de betekenis van het werk van Manet in de kunst en leren benoemen, vergelijken, analyseren en verklaren.
  • Kwartet Moderne Cultuur  Middels deze opdracht vatten de leerlingen eerst voor henzelf een aantal belangrijke aspecten omtrent de kunst en cultuur uit de eerste helft van de 20e eeuw samen waarna ze er vragen over formuleren. Ze moeten voldoende boven de stof staan om tot deze vragen en antwoorden te komen. Na het maken van een kwartet gaan ze er zelf ook mee spelen.
  • Rummikub Beeldende Kunst 1e helft 20e eeuw  In het modernisme ontstonden vele stromingen naast elkaar. Van belang bij het ontleden van deze stromingen is een goede beeldanalyse. In de opdracht gaan leerlingen zeer actief aan de slag met het analyseren van de verschillende schilderijen op verschillende vormgevingsaspecten. (rummikubreeks 1 en rummikubreeks 2)
  • Typisch Modernisme!. Leerlingen adviseren aan een tentoonstellingscommissie welke voorstelling zij geschikt zouden vinden om op te voeren tijdens de opening van de tentoonstelling "Typisch Modernisme!". Leerlingen doen daarvoor onderzoek naar verschillende voorstellingen die typerend zijn voor het modernisme zoals Le Sacre du Printemps; Overwinning op de zon; Parade en het Triadisch Ballet. Leerlingen leren beschrijven, analyseren, bewust kiezen en beargumenteren. Typisch Modernisme! Opdracht 

  • Kernconcepten modern en massa. Om leerlingen te leren werken met kernconcepten kunnen zij deze opdrachtkaarten kernconcepten modern en massa met daarop verschillende kernconcepten toewijzen aan het modernisme en de massacultuur. En de Kunstdiscipline kaarten voor ronde 2. 

LINKS