Onderzoek - intro


ONDERZOEK - INTRO


Op deze plaats willen we informatie geven over onderzoek in relatie tot kunsteducatie, wetenschappelijke literatuur over onderzoek naar productie, receptie en reflectie van kunst. En ook willen we hier ontwerp-lessenreeksen van studenten gaan publiceren, dat zijn lessenreeksen die studenten rondom een ontwerpvraag (een probleem of wens) hebben opgezet en onderzocht.

 

ONLINE PLATFORM VOOR SCHOOLGEBONDEN ONDERZOEK: Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) lanceerde dinsdag 27 mei 2014 het online platform 'Script!' voor schoolgebonden onderzoek. Op de websites zijn presentaties en publicaties van schoolgebonden onderzoek te vinden, evenals artikelen (Script! Publicaties) waaronder het artikel: Van de Kamp, Admiraal, Rijlaarsdam & Van Drie (2014) 'Wat weten leerlingen over divergent denken bij beeldende vormgeving' zie deze link.
Daarnaast zijn thema publicaties te downloaden. Op Script! Talk zullen de presentaties te vinden zijn, op dit moment zijn er al sfeerimpressies van OMO bijeenkomsten als 'Noodzakelijk Creatief' te vinden, een impressie van de meesterlijke ontmoeting voor docenten in de kunstvakken.

 

PRODUCTIE & CREATIVITEIT

RECEPTIE

  • Ten aanzien van de analyse van kunst, geldt dat er veel onderzoek gedaan is naar misconcepties van leerlingen door Koroscik, geciteerd in Efland (2002), Art and Cognition. Misconcepties Efland
  • Voor de beoordeling van kunstanalyses door leerlingen hebben we bij het ILO-UvA kunstanalyse model, eveneens een beoordelingsmatrix ontwikkeld. beoordelingsmatrix kunstanalyse. Daarbij hebben we gekeken naar materiaal dat voor de Engelse examens ontwikkeld is.

REFLECTIE

  • Om leerlingen te laten reflecteren op hun eigen leervaardigheden en studeervaardigheden, vormt hardop denken een goed didactisch instrument. Hardop denken komt als onderzoeksinstrument voort uit onderzoek naar metacognitie. Hardop denken

MUSEUMEDUCATIE

  • Studenten van de interfacultaire lerarenopleidingen van de UvA doen onderzoek op basis van vragen uit de musea: dat zijn zowel Rijksmuseum, Stedelijk Museum als Van Goghmuseum maar ook andere musea kunnen eventuele onderzoeksvragen gericht op educatieve projecten of onderwerpen inbrengen. Studenten van de interfacultaire lerarenopleidingen van de UvA kunnen in het kader van een profielspecialisatie kiezen voor het profiel cultuureducatie/museumeducatie. Meer informatie hierover kunt u bij A.M.vanderVlies@uva.nl inwinnen.

ONTWERPLESSEN VAN STUDENTEN ILO UvA

  • Zelfstandig leren opdracht - Hofcultuur De Medici Aan de hand van een probleemstelling, krijgen de leerlingen inzicht in de wereld van opdrachtgevers en kunstenaars in de renaissance in ItaliŰ. Na het maken van hun eindproduct wordt elkaars werk bekeken en beoordeeld en reflecteren de leerlingen op hun eigen werk. (Materiaal ontwikkeld door Karen Wisselaar, ILO-UvA)

TAALVERMOGEN IN RELATIE TOT KUNSTBELEVING 

  • Bij het programma Labyrint werd een programma uitgezonden over de rol van taal Taal Bepaalt. Dit is voor docenten in de kunstvakken een erg interessant programma, omdat daarin heel goed de relatie tussen zintuiglijke waarneming en de rol van taal uitgelegd wordt. Die relatie is van belang bij kunstanalyse. De inleiding - eerste paar minuten, na de reclame uiteraard - en het voorbeeld over het wijnproeven, vanaf 19.15 min. in het programma zijn erg verduidelijkend.

ONDERZOEK NAAR TRANSFER EFFECTEN VAN KUNSTEDUCATIE

  • ART FOR ART'S SAKE. De OECD deed onderzoek naar de transfer-effecten van kunsteducatie in Art for Art's Sake. Lees meer. Zij concluderen dat voordat transfer-effecten goed onderzocht kunnen worden, eerst meer onderzoek naar de specifieke kunstvakvaardigheden gedaan zou moeten worden. Specifieke leeropbrengsten van de kunstvakken zelf werden in dit onderzoek niet onderzocht. Kunstvakvaardigheden zijn volgens de onderzoekers: technische en artistieke vaardigheden, verbeeldingsvermogen, doorzettingsvermogen, creativiteit (creativiteit is inherent aan de kunstvakken), observatievermogen etc. De onderzoekers stelden daarnaast vast dat mensen met een kunstopleiding in de top van de innovatiesector voorkomen met betrekking tot (o.a.) productontwikkeling, in hun beleidsimplicaties gaven zij daarom aan: "Arts education matters because people trained in the arts play a significant role in the innovation process in OECD countries: the arts should undoubtedly be one dimension of a countryĺs innovation strategy." (p 14, 15). Zie OECD informatie

CULTUURPARTICIPATIE

  • KUNSTMINNEND NEDERLAND Uit een recent verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat veel mensen interesse in kunst en cultuur hebben, maar dat betekent niet dat zij ook vaak een museum, concert etc. bezoeken. Interesse is gerelateerd aan zowel conversie (het aandeel bezoekers onder ge´nteresseerden) als bezoek. Anders dan levensloop en opleidingsniveau, die meer randvoorwaarden dan te be´nvloeden factoren zijn, is interesse mogelijk een aangrijpingspunt voor culturele instellingen en voor het cultuurbeleid van overheden.Interesse staat centraal in denkbeelden over publieksbe´nvloeding en mobilisatie. Kunstbezoek vergt interesse in kunst en bereidheid tot bezoek aan kunst. Zo bezien zijn er twee wegen om een groter bereik van de kunsten te realiseren: het doen ontstaan van interesse bij niet-ge´nteresseerden en het verder aanwakkeren van interesse bij lauwtjes ge´nteresseerde niet-bezoekers. Dat laatste kan het wegnemen van drempels en/of het verhogen van motivatie omvatten. (p 10).

CULTUREEL JONGEREN PROFIEL  

  • Samen met YoungWorks en Motivaction heeft CJP het Cultureel Jongeren Profiel (CJP-model) ontwikkeld. Dit segmentatiemodel over jongeren en cultuur geeft culturele instellingen meer inzicht in de belevingswereld en motivaties van de jongerendoelgroep van 12 tot 25 jaar. Cultureel Jongeren Profiel- Met kennis van de belevingswereld van jongeren kunnen culturele instellingen hun diensten en aanbod beter afstemmen op de behoeftes van deze doelgroep. Want wat verstaan jongeren eigenlijk onder cultuur? En waarom gaan ze wel of juist niet naar een museum of voorstelling?  

KWALITEITSVERBETERINGEN

  • Onderwijs in Finland: Finland heeft al jaren een heel goed resultaat op het gebied van onderwijs, ze scoren hoog bij de PISA testen, maar hebben toch ook ruim aandacht voor veel andere kernvakken in het curriculum, zoals kunstvakken. Zie 2009. Wat doen ze in Finland zo goed? "Improving the teaching force, limiting student testing to a necessary minimum, placing responsibility and trust before accountability, and handing over school- and district-level leadership to education professionals." In Finland is het opleidingsniveau van de docenten erg hoog: minimaal een academisch master niveau is vereist voor docenten in alle soorten onderwijs. Het hoge opleidingsniveau van de docenten in combinatie met wettelijke kaders en daarnaast veel vertrouwen en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs door de professionele docent lijkt een uitstekend uitgangspunt, ook wenselijk in Nederland. Maar alleen de verantwoordelijkheid bij de docent neerleggen, onder de noemer van ruimte voor scholen en docenten, met dwingende kaders en strenge toetsing voor bepaalde vakken (Wiskunde, Nederlands en Engels) maar zonder kaders voor andere vakken (zoals CKV en kunstvakken - zie wetsvoorstel hierboven) en zonder eerst het opleidingsniveau te verhogen naar de Finse normen, dat lijkt geen goede strategie om de Finse prestaties te kunnen evenaren. Pisa 2006 en Schools we can envy? en Presentatie Pasi Sahlberg http://www.oecd.org/pisa/46623978.pdf