Docentenopleiding - intro


DOCENTENOPLEIDINGEN

In Nederland zijn er diverse mogelijkheden om opgeleid te worden tot docent kunstvakken. Daarbij zijn er enerzijds HBO kunstvakdocentenopleidingen (Academies voor beeldende vormgeving, conservatoria, dansacademies en drama academies) anderzijds de Universitaire Lerarenopleidingen.

GOEDE LERAAR MAAKT HET VERSCHIL VOLGENS KABINET  Het kabinet ondersteunt leraren die een extra opleiding willen volgen of zich willen laten bijscholen. Het doel is om goede en gemotiveerde leraren voor de klas te hebben, want die maken het verschil. Een goede leraar weet meer te bereiken met de leerlingen en werkt samen met zijn collega�s en de schoolleiding aan het verder verbeteren van die kwaliteit. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat hij deze ook bijhoudt. Leraren kunnen bijvoorbeeld aanspraak maken op de Lerarenbeurs. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker stellen voor deze beurs bijna � 50 miljoen beschikbaar. Ook kunnen leraren een bijdrage uit het LerarenOntwikkelFonds aanvragen tot een maximum van � 75.000. Met dit fonds worden leraren ondersteund in het realiseren van hun eigen initiatieven voor beter onderwijs. Het lerarenregister helpt leraren om deze kansen te grijpen. Zie deze link

 

BEVOEGD EN BEKWAAM VOOR KUNST ALGEMEEN

In deze bijlage kunt u meer informatie vinden over de bevoegdheid/bekwaamheid voor kunst algemeen.

 

UNIVERSITAIRE LERARENOPLEIDINGEN (ULO'S)
Voor studenten en docenten-werkzaam in het VO die universitair opgeleid zijn, en een Master of doctoraal in kunstgeschiedenis of aanverwante vakken hebben, zijn er de Universitaire Lerarenopleidingen. Studenten en docenten-werkzaam in het VO met een Master of doctoraal kunstgeschiedenis kunnen rechtstreeks doorstromen naar de ULO's, mits zij in ��n van de andere dan beeldende kunstdisciplines basiskennis verworven hebben.
Aan een universitaire lerarenopleiding kunnen studenten met een MA in kunstgeschiedenis of aanverwant vak een eerstegraads bevoegdheid behalen in Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst Algemeen. Dit is een drievoudige bevoegdheid die niet los te behalen is. In Nederland zijn er diverse mogelijkheden om opgeleid te worden tot docent kunstvakken. Daarbij zijn er enerzijds HBO kunstvakdocentenopleidingen (Academies voor beeldende vormgeving, conservatoria, dansacademies en drama academies) anderzijds de Universitaire Lerarenopleidingen.

Studenten van aanverwante vakken (Theaterwetenschappen, filmwetenschappen, muziekwetenschappen, Algemene Cultuurwetenschappen) dienen bij de vakdidacticus van de docentenopleiding naar hun keuze, tijdig contact op te nemen met de vakdidactici van de ULO naar keuze, om na te gaan in hoeverre zij toelaatbaar zijn. Landelijke richtlijnen zijn erop gebaseerd dat er minimaal 180 ECTS aan schoolvakrelevante vakken behaald is, waarvan minimaal 30 ECTS aan kunstgeschiedenis vakken. Studenten kunnen instromen met een rest-applicatie.

 • In AMSTERDAM is dat ILO-UvA, de interfacultaire lerarenopleiding van de UvA.
  Contactpersoon is M.T.A.van de Kamp, MA,MSc emailadres: M.T.A.vandeKamp@uva.nl  
  Meer over de lerarenopleiding van de UvA is te vinden via deze link naar de ILO UvA website 
  en voor contact met het onderwijsbureau van de ILO: http://student.uva.nl/ilo/contact
  Meer over het studieprogramma van de opleiding:

  Meer informatie over instroom vanuit div. opleidingen, zie hieronder bij Universitaire BA en MA opleidingen.
  Meer info over schakelprogramma's wanneer je een HBO opleiding gedaan hebt, zie

  AANMELDEN VOOR DE ILO-UVA SEPTEMBER START 2016 KAN NOG TOT 30 APRIL 2016 - meer info... 
  DOCENTEN WERKZAAM IN HET VO: AANVRAGEN LERARENBEURS KAN T/M 30 JUNI 2016 -  meer info...

 • In NIJMEGEN is dat ILS-RU, de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit.
  Contactpersoon is Drs. H.G.F. Havekes. Emailadres: h.havekes@docentenacademie.ru.nl

 • In Utrecht is dat de Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht
  Contactpersoon is Niels Nannes MA, emailadres: n.j.nannes@uu.nl
  Website: https://www.uu.nl/onderwijs/graduate-school-of-teaching

 • In LEIDEN is dat ICLON, de lerarenopleiding van de Universiteit Leiden.
  Contactpersoon is F. den Uyl.

UNIVERSITAIRE BACHELOR EN MASTEROPLEIDINGEN IN DE KUNSTTHEORIE EN LERARENOPLEIDING - UVA:

 • Doorstromen naar kunst- en cultuurstudies aan de UvA? Meer info is te vinden op de vernieuwde UvA Website: meer informatie over Bachelorstudies in de kunsttheorie: Kunstgeschiedenis; Theaterwetenschap; Algemene Cultuurwetenschappen ; Media & Cultuur; Muziekwetenschap; en Masterstudies in de kunsttheorie Arts & Culture: Art Studies, Artistic Research, Comparative Cultural Analysis; Cultural Analysis; Dutch Art; Dutch Golden Age Studies; International Performance Research; Musicology; Theatre Studies; Erfgoedstudies: Museumconservator, Museumstudies; Kunst en cultuurwetenschappen: Algemene Cultuurwetenschappen; Kunstgeschiedenis; Dramaturgie; Mediastudies: Madia Studies; Film Studies; New Media & Digital Culture; Television & Cross-media Culture. Voor deze UvA studies geldt dat een afgeronde BA+MA in kunstgeschiedenis de zgn. koninklijke route is naar de Lerarenopleiding van de UvA (ILO-UvA); aanverwante studies zoals hierboven genoemd, geven toegang tot de lerarenopleiding mits minimaal 180 ECTS aan schoolvakgerelateerde, inhoudelijke vakken behaald is (academische vaardigheden, wetenschapsfilosofie maar ook beleidsvakken, sociologie gelden niet als schoolvakgerelateerde inhoudelijke vakken), waarvan minimaal 30 ECTS aan kunstgeschiedenis vakken. Wil je na een HBO BA kunstopleiding instromen bij de UvA? dan moet je een schakelprogramma volgen om daarna naar een vakinhoudelijke Master door te kunnen stromen en daarna kun je doorstromen naar de ILO UvA. Twijfel je over toelaatbaarheid: mail dan met M.T.A.vandeKamp@uva.nl
 • Doorstromen naar kunst- en cultuurstudies aan de VU? Meer info is te vinden op de VU website: Bachelorstudies in kunsttheorie zijn te vinden via Media, Kunst, Design en Architectuur en Masteropleidingen: Architectuur, Kunst- en Cultuurwetenschappen, Kunstgeschiedenis, Design Cultures, Museumconservator, Visual Arts, Media & Architecture. Voor deze opleidingen geldt eveneens dat een afgeronde BA+MA in deze kunstgeschiedenisvakken de zgn. koninklijke route is naar de Lerarenopleiding van de UvA (ILO-UvA).

 

 

NIEUWS

 • De educatie teams van het Stedelijk Museum, Van Gogh Museum en Rijksmuseum zijn per 2011 een intensief samenwerkings verband aangegaan met de Interfacultaire lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam (ILO-UvA) en de Universitaire Pabo van de Universiteit van Amsterdam (UPvA/HvA). Hoogleraar prof. dr. Carla van Boxtel adviseert met betrekking tot onderzoeksprojecten. Het doel is een professionaliseringstraject voor museumdocenten en rondleiders vorm te geven, onderzoek te doen naar opbrengsten van museumeducatie en studenten van de lerarenopleidingen te trainen via onderzoeksopdrachten en stages in het kader van een specialisatie in cultuureducatie/museumeducatie. In een later stadium zal nascholing voor docenten gericht op museumeducatie hierbij ook aan de orde komen.