Kunstgeschiedenis - intro


Onder deze link kunt u basisteksten vinden voor kunstgeschiedenis. Daarnaast zijn er lesvoorbeelden gericht op activerende werkvormen te vinden.

 

KUNSTGESCHIEDENIS/KUNSTBESCHOUWEN

Het ILO UvA model voor Kunstgeschiedenis/kunstbeschouwen kan daarbij gebruikt worden, evenals de bijbehorende begrippenlijst. Dit model en de begrippenlijst kunnen als basisinstrumenten voor leerlingen gebruikt worden en zijn samengesteld gericht op het effectief en efficient leren analyseren zoals dat in de examens gevraagd wordt van hen. In de voorbeelden gericht op activerende werkvormen, is het mogelijk om op een complexere manier met kunstanalyse om te gaan, en dan kunnen de analysemodellen en begrippen op een meer toepassingsgerichte manier gehanteerd worden door leerlingen. Dit laatste leidt tot een meer complex inzicht bij leerlingen, hetgeen wenselijk is. Of een docent de modellen toepassingsgericht of eerst reproductiegericht wil hanteren, hangt van de visie van de docent af.

  • ILO UvA Kunst Analyse model Kunstgeschiedenis
  • ILO UvA begrippenlijst beeldend versie 1.0
  • Misconcepties volgens Efland Voor het leren over Kunst, is het belangrijk om te weten dat Kunst een complex/ ill-structured domain is. Dat wil zeggen dat je niet gemakkelijk algemeen geldende regels kunt hanteren. Dat maakt Kunst een moeilijk domein voor leerlingen om te leren en voor docenten om te doceren. Het overzicht van Efland (mede gebaseerd op Koroscik) is een hulpmiddel voor docenten en studenten om inzicht te ontwikkelen in de valkuilen en misconcepties van leerlingen bij het leren over Kunst.

EXAMENINFORMATIE TEHATEX HAVO EN VWO 2012

  • Het HAVO examenthema voor het examen van 2012 is: Realisme. Het centraal examen heeft betrekking op de periode van het romaans tot heden, met nadruk op de periode vanaf 1800. Kunst, architectuur en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2012 zal uit de periode van vr 1800 aandacht worden besteed aan de barok, met de nadruk op de Nederlandse gouden eeuw. Het centraal examen 2012 gaat over realisme en het gewone leven: de manier waarop kunstenaars de werkelijkheid proberen te vangen of de manier waarop ze een spel spelen met echt en onecht. Bron: het examenblad. Op de website van cultuurnetwerk is het oude vwo examenthema: Naar het leven?, een goede informatie en inspiratiebron voor dit thema. Het is raadzaam om oude examens te bestuderen: de ervaring leert dat oude examenvragen (ook uit kua examens) soms hergebruikt worden. Welk Beeld Weg voor Havo thema REALISME
  • Het VWO examenthema blijft nog steeds Wat van Ver Komt. In de syllabus staat voor het examen van 2012 omschreven op welke onderwerpen de aandacht komt te liggen. bron: examenblad. In de generieke teksten is achtergrond informatie te vinden over dit onderwerp en de stofbeperking. Er is aandacht voor islamitische architectuur, Japanse architectuur, hedendaagse kunstenaars als o.a. Yinka Shonibare, Kara Walker, Roy Villevoye, Fiona Tan, Anish Kapoor, Wolfgang Laib, Takashi Murakami. Voor de examentraining is het voorbeeld van Hardop denken als werkvorm bij examentraining (vwo) met het Alhambra (uit examen Kunst) heel geschikt om mee te oefenen. Zie hieronder bij werkvormen. Op de website van cultuurnetwerk is het oude vwo examenthema: Ver Gezocht, een goede informatie en inspiratiebron voor dit thema. In oude examens van vwo over dit thema (examenjaar 1990, tijdvak 1 en 2) zijn voorbeelden van vragen te vinden. Het is raadzaam om oude examens te bestuderen/te checken op de examenstof: de ervaring leert dat oude examenvragen soms hergebruikt worden. Als tip om te bezoeken: Museum De Pont in Tilburg, met in de vaste collectie werken van Anish Kapoor, Wolfgang Laib. Het werk van Fiona Tan is soms te zien. Welk Beeld Weg voor Wat van Ver Komt VWO 2012

TIP: Tentoonstelling die aansluit bij het thema Wat van Ver komt voor VWO in Arnhem in het Museum voor Moderne Kunst: Six yards guaranteed Dutch Design. in NRC handelsblad van 7-02-2012 een artikel door S.Smets: De vrouw in vogelkooi-jurk laat niet met zich sollen.

 

WERKVORMEN GERICHT OP EXAMENTRAINING KG/KB

  • Hardop denken als werkvorm bij examentraining (vwo) Bij deze werkvorm gaat een leerling hardop denkend vertellen hoe hij/zij een toetsvraag zou beantwoorden. Daarbij moet de leerling niet alleen aangeven wat hij of zij zou antwoorden, maar ook alle denkstappen toelichten. Daarmee krijgt de docent goed inzicht in waar eventuele denkstappen niet goed verlopen, of waar problematische punten zitten. Door leerlingen om de beurt hardop te laten denken, leren zij van elkaar: niet alleen van elkaars kennis maar ook van elkaars denkstrategieen.
  • Van Doelstelling naar Leeractiviteit naar Werkvorm In dit voorbeeld - gericht op kunst algemeen maar eveneens (met andere kunstvoorbeelden) te gebruiken bij kunstgeschiedenis - is het verschil te zien tussen doelstellingen, leeractiviteiten en werkvormen gericht op lagere orde leren (onthouden/begrijpen) en hogere orde leren (integreren). In het tweede voorbeeld moeten leerlingen leren verbanden te leggen tussen de massacultuur en de hofcultuur. Zij moeten overeenkomsten en verschillen benoemen in vorm, verhaal, functie, context en betekenis.Hierbij kan het ILO UvA model voor Kunst Analyse kua behulpzaam zijn, evenals de bijbehorende begrippenlijst.
  • Zelf toetsvragen maken (vwo) Leerlingen kunnen bij wijze van oefening, zelf examenvragen construeren. Door dit te doen, leren zij heel goed zicht te krijgen op wat examenvragen zijn, hoe daarin verschillende vraagtypen tot verschillende soorten antwoorden leiden. Deze werkvorm is gericht op het hogere orde leren (leren door wendbaar toepassen: creren)
  • Welk Beeld Weg VWO 2012 voor het VWO examenthema in 2012 Wat van Ver Komt, is deze welk beeld weg ontwikkeld. Het is gebaseerd op de activerende werkvorm van David Leat: The odd one out. Leerlingen geven aan welk van de drie afbeeldingen zij zouden weglaten en op basis waarvan zij dat zouden doen. Argumenten kunnen op verschillende niveaus gegeven worden: VORM, VERHAAL (voorstelling), FUNCTIE, CONTEXT, ANALYSE of INTERPRETATIE/BETENIS. Daarbij kan het ILO UvA kunstanalyse model gebruikt worden.

VAKCOMMUNITY BEELDEND

PROFIELWERKSTUK

  • Beoordelingscriteria voor profielwerkstukken kg/kb Leerlingen kunnen bij Kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing een profielwerkstuk maken. In deze beoordelingscriteria zijn de eisen afgestemd op het leren werken op v.w.o. niveau, dus met een voorbereiding op wetenschappelijke eisen. Hierdoor leren leerlingen wat onderzoek doen is, en hoe dat conform wetenschappelijke eisen ingevuld moet worden. Daar hebben leerlingen die door willen stromen naar vervolgopleidingen op universitair niveau veel baat bij.