Home - intro en nieuws


                       WELKOM BIJ HET EXPERTISECENTRUM VAKDIDACTIEK KUNSTTHEORIE.

                                      Fotografie: Tomek Whitfield
De
afdeling vakdidactiek Kunsttheorie van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in de kunsttheorie te verbeteren.
Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis gericht op kunstanalyse, kunstgeschiedenis, kunst algemeen, CKV en museumeducatie. Het expertisecentrum kunsttheorie werkt aan vakdidactische producten, organiseert trainingen (die samen een leergang vormen) en geeft advies. De primaire doelgroepen zijn: lerarenopleidingen in de kunsttheorie en docenten in de kunsttheorie van het voortgezet onderwijs. Op deze website kunt u een overzicht van onze producten en diensten vinden. Kijk voor actuele informatie onder Nieuws. Op LinkedIn hebben we een Expertisecentrum kunsttheorie groep waar u zich voor aan kunt melden.

Inmiddels werken we vanuit het expertisecentrum-kunsttheorie intensief samen met: de Universitaire PABO Amsterdam Amsterdam, met het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum en met de KU Leuven. Omdat we vanuit de universitaire lerarenopleidingen vooral specialistische kennis hebben op het gebied van de vakdidactiek van de kunsttheorie (in de bovenbouw) richten we ons in eerste instantie daarop. We verwijzen voor de vakdidactiek van de praktijk in de kunstvakken naar het expertisecentrum van ArtEZ en de masters kunsteducatie van de AHK, Willem de Kooning/Codarts, HKU, Hanze hogeschool/hogeschool Leeuwarden en Fontys/Zuyd.

Marie-Thérèse van de Kamp MA, MSc, Projectleider Expertisecentrum kunsttheorie, Vakdidacticus, ILO-UvA 
Anne Marie van der Vlies MA, Vakdidacticus Kunsttheorie, ILO-UvA
info@expertisecentrum-kunsttheorie.nl i.s.m.
Willemien Cuijpers MA, Docent Kunstgeschiedenis, ArtEZ en docent Kunst Algemeen en CKV, Beekdal Lyceum, Arnhem
Valentijn Rambonnet MA, Docent Kunst Algemeen en Museumdocent Stedelijk Museum en Rijksmuseum, Amsterdam 
Karen Wisselaar MA, Docent Kunst Algemeen, CKV en Nederlands, Linde College, Wolvega
NIEUWS:   

In het najaar 2014 (half November) zal opnieuw een training plaatsvinden door het Expertisecentrum Kunsttheorie. Dit keer in het Gemeentemuseum in Den Haag. We zullen verder op de kernconcepten in de moderne en hedendaagse kunst en dialogisch leren ingaan. Nieuw dit keer zijn leeractiviteiten en de kunstvakvaardigheden, zoals: Met welke soorten leeractiviteiten en werkvormen kun je de motivatie en interesse voor kunst van leerlingen bevorderen (affectieve vaardigheden) en kunst zo meer betekenisvol voor hen maken? Hoe kun je differentiëren gericht op de ontwikkeling van verschillende soorten cognitieve vaardigheden? (matrix kunstvakvaardigheden).

 

Na een introductiecollege gaan we  in kleinere groepen een coaching gericht op kunstvakvaardigheden in het museum ondernemen. In deze coaching  gaat u onder leiding van een  trainer en een museumdocent leeractiviteiten en werkvormen ontwikkelen, in dialoog met uw collega's. U gaat daarin praktische toepassingen voor de kunstvakvaardigheden ontwikkelen voor uw eigen lessen. De training zal gericht zijn op docenten kunsttheorie (zowel kunst algemeen als tehatex) in examenklassen van havo en vwo en voor docenten CKV op havo en vwo.  Na de zomervakantie kunt u zich hiervoor inschrijven via een digitaal inschrijfformulier op deze website.

 

We wensen u een fijne zomervakantie waarin u tot rust kunt komen en daarnaast veel culturele en kunstzinnige inspiratie op kunt doen! Onze tips voor  Amsterdam zijn: het IJ-festival met Orkater/Michiel Voet en 'De Onzichtbare Man';  Filmmuseum Eye met David Cronenberg; Het Rijksmuseum met Rembrandts Claudius Civilis; Het Paleis op de Dam opent eenmalig de krijgsraadzalen; In kunstcentrum De Appel: de expositie 'Curiosity' ; Jeff Wall is nog te zien tot 3 augustus in het Stedelijk Museum in Amsterdam en vanaf begin september zal daar de overzichtstentoonstelling van Marlene Dumas te zien zijn.

 

 

NIEUWSBRIEF via de tab links onderaan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.  

 

NIEUWE NATIONALE EINDTERMEN KUNSTONDERWIJS IN VS De NCCAS (National Coalition for Core Arts Standards) in de Verenigde Staten, heeft een nieuwe website http://nationalartsstandards.org/ waarop alle eindtermen van de doorlopende leerlijn voor de verschillende kunstvakken van PO tot VO te bestuderen zijn. Om tot deze eindtermen te komen hebben zij experts uit alle geledingen een programma van eindtermen laten ontwikkelen, gebaseerd op een aantal richtlijnen. Deze eindtermen zijn ook voor docenten in Nederland interessant om te bestuderen. De verwantschap in uitgangspunten voor kunstonderwijs tussen deze NCCAS eindtermen en Hybride Kunsteducatie is groot (zie p. 10 uitgangspunten en de kunstvaardigheden). Veel van de door de NCCAS ontwikkelde documenten kunnen  goed in combinatie met de doorlopende Hybride Kunsteducatie gebruikt worden (zijn compatibel). Bekijk bijvoorbeeld de eindtermen voor Visual Arts_Creating en vergelijk deze met de Matrix Hybride Kunsteducatie en vergelijk p. 16 en 17 van 'Visual Art_Secondary Accomplished' met pag. 2 en 3 van de Beoordelingscriteria en rubrics voor beeldende processen en producten - er zijn wel verschillen in volgorde, maar de basis is verwant: Hedendaagse professionele kunstpraktijken; 21ste eeuwse vaardigheden; inzichten uit wetenschappelijk onderzoek (onderwijswetenschappen). De verwantschap tussen de NCCAS eindtermen, Studio Thinking (Hetland & Winner), Authentieke kunsteducatie (Haanstra) en Hybride kunsteducatie is om dezelfde reden ook groot. Tot slot nog: de essential questions p. 8 t/m 11 van 'Visual Art_Secondary Accomplished' zijn erg goed hanteerbaar voor Nederlandse docenten om zo het leren over en door kunst nog betekenisvoller te kunnen maken voor leerlingen.

 

ALLE A4TJES MET COMPACTE KENNIS PER KUNST ALGEMEEN ONDERWERP COMPLEET  Inmiddels zijn alle onderwerpen voor kunst algemeen samengevat op 1 x A4.

ONLINE PLATFORM VOOR SCHOOLGEBONDEN ONDERZOEK: Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) lanceerde dinsdag 27 mei 2014 het online platform 'Script!' voor schoolgebonden onderzoek. Op de websites zijn presentaties en publicaties van schoolgebonden onderzoek te vinden, evenals artikelen (Script! Publicaties) waaronder het artikel: Van de Kamp, Admiraal, Rijlaarsdam & Van Drie (2014) 'Wat weten leerlingen over divergent denken bij beeldende vormgeving' zie deze link. Daarnaast zijn thema publicaties te downloaden. Op Script! Talk zullen de presentaties te vinden zijn, op dit moment zijn er al sfeerimpressies van OMO bijeenkomsten als 'Noodzakelijk Creatief' te vinden, een impressie van de meesterlijke ontmoeting voor docenten in de kunstvakken.

 

DOORLOPENDE LEERLIJN HYBRIDE KUNSTEDUCATIE: Het overzichtsdocument met alle gegevens en achtergrondinformatie over hybride kunsteducatie is te downloaden via: Doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie. Wat is leren over en door kunst en cultuur in de 21ste eeuw? Wat zijn de 21ste eeuwse kunstvaardigheden die je leert bij het leren over en door kunst en cultuur? De doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie bestaat uit A) een kunstvaardigheden leerlijn, is gericht op het steeds verder ontwikkelen van het geheel van de 21ste eeuwse kunstvaardigheden: affectieve, sensomotorische, cognitieve, creatieve, metacognitieve en sociale vaardigheden. Zie: kunstvakvaardigheden voor docenten en de kunstvakvaardigheden voor leerlingen en model van de hybride kunsteducatie  B) een conceptuele - kunstkennis - leerlijn is gericht op het leren door en over kunst in verschillende contexten, vanuit ervaringen met actuele kunstcontexten. De conceptuele - kunstkennis - leerlijn wordt gekenmerkt door embodied, imaginative cognition en bestaat uit vier kennisdomeinen: kunstvocabulaire kennis (zie schema; begrippenlijst); conceptuele kennis (kernconcepten en contexten als tijden, plaatsen en functies van kunst zie kunstgeschiedenis en kunst algemeen); procedurele kennis en attitudes (kunstvaardigheden toepassen in verschillende contexten; presenteren; communiceren en samenwerken, bijvoorbeeld kunst analyseren of het geven van peerfeedback adhv rubrics); metacognitieve kennis (kennis en inzicht over het eigen leren (uitvoeren) van kunstvaardigheden; het eigen waarderen van kunst en zelfkennis en zelfbewustzijn, bijvoorbeeld via zelfevaluatie van het eigen (bijv. beeldende, creatieve) proces en product, zie beoordelingsmatrix). De matrix van de doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie legt een verbinding tussen de kunstvaardigheden-lijn en de conceptuele- kunstkennis-lijn. Achtergronden over het leren over en door kunst kunt u vinden via deze tab en een powerpointpresentatie met verdere toelichting kunt u hier vinden: Leren over en door kunst © 2012, MTAvdKamp 

 

DE HERZIENE TAXONOMIE VAN BLOOM VAN DE COGNITIEVE LEERDOELEN EN DE TAXONOMIE VAN DE AFFECTIEVE LEERDOELEN De verschillende leerdoelen kunnen vervolgens desgewenst bekeken worden met behulp van taxonomieën. De Herziene taxonomie van Bloom is een belangrijk instrument voor het bepalen van leerdoelen en leeractiviteiten en voor het evalueren daarvan. Via de tab Doelstellingen kunt u meer informatie vinden over de leerniveaus, leeractiviteiten en werkvormen die te verbinden zijn aan deze herziene taxonomie van Bloom. Naast de taxonomie van de cognitieve leerdoelen, ontwikkelden Krathwohl, Bloom & Masia reeds in 1964 een Taxonomie van de affectieve leerdoelen. Het interessante van die taxonomie is, dat zij daarin juist voorbeelden opgenomen hebben gerelateerd aan kunst. Voor het leren over en door kunst is deze taxonomie van de affectieve leerdoelen daarom erg waardevol om te bestuderen: dit zodat de leerdoelen van het leren over en door kunst, niet eenzijdig cognitief ingevuld worden. Affectieve doelen zoals betrokkenheid, waardering, inlevingsvermogen en empathie zijn essentiële aspecten van het domein kunst maar uiteraard ook van een brede vorming van leerlingen en dus van belang voor het leren over en door kunst. Overigens is deze taxonomie beslist ook interessant met betrekking tot de recente constateringen van de inspectie in 2014 dat leerlingen in Nederland minder gemotiveerd zouden zijn. U kunt met behulp van deze taxonomie voor uzelf eens observeren of en in hoeverre daarvan sprake is bij uw leerlingen en hoe u daaraan mogelijk iets zou kunnen verbeteren samen met uw collega's en uw leerlingen.

A MIND FOREVER VOYAGING THROUGH STRANGE SEAS OF THOUGHT ALONE: Hoe kijken kinderen uit Silicon Valley naar de toekomst? Een prachtige film van Mike Mills voor het San Francisco Museum of Modern Art. [wachtwoord BELIEVER.] Achtergronden zijn te vinden via deze link Tip van De Correspondent.

 

ACTIVERENDE WERKVORMEN: Willemien Cuijpers ontwikkelde nieuwe opdrachten waarin actieve werkvormen gericht op kunst analyseren en kennis van kunst toepassen centraal staan: een opdracht is gericht op actief kunstanalyseren en 'Le Déjeuner sur l'Herbe', een andere opdracht is 'Typisch Modernisme' en een opdracht 'Kernconcepten in het modernisme en de massacultuur' evenals een memory met 'zelfportretten' deze opdrachten zijn te vinden onder de tabs kunstgeschiedenis twintigste eeuw ; kunst algemeen modern

 

DIFFERENTIEREN: Marie-Thérèse van de Kamp ontwikkelde een nieuwe opdracht die zowel gericht is op 'Differentiëren als hogere orde denkvaardigheid/ hogere orde docentvaardigheid' 

- Lesbeschrijving en achtergrondteksten kernconcepten voor docenten 

- opdrachtbeschrijving en Opdrachtkaartjes voor leerlingen.
Daarbij kunnen deze nieuwe documenten mogelijk behulpzaam zijn? 

- een A4tje met het Kunstanalyse begrippenlijst_schema 

- een A4tje met de Herziene taxonomie van Bloom 

- de nieuwe versie van het ILO UvA Kunstanalyse model Kunst Algemeen versie 2014  

- de nieuwe versie van de ILO UvA beoordelingsmatrix voor kunstanalyse  bij kunst algemeen  

In deze overzichten ziet u de denkvaardigheden die bij kunst analyseren een rol spelen en waaraan u leeractiviteiten kunt verbinden. Daarnaast ziet u de vakspecifieke begrippen voor kunstanalyse waarop de leeractiviteiten gericht kunnen worden.  

 

NIEUW BBC - "Artists have structurally different brains compared with non-artists, a study has found."  Participants' brain scans revealed that artists had increased neural matter in areas relating to fine motor movements and visual imagery. The research, published in NeuroImage, suggests that an artist's talent could be innate. But training and environmental upbringing also play crucial roles in their ability, the authors report.As in many areas of science, the exact interplay of nature and nurture remains unclear. Lead author Rebecca Chamberlain from KU Leuven, Belgium, said she was interested in finding out how artists saw the world differently."The people who are better at drawing really seem to have more developed structures in regions of the brain that control for fine motor performance and what we call procedural memory," she explained. Zie meer info: http://www.bbc.com/news/science-environment-26925271

 

NIEUW: Jeff Wall in het Stedelijk Museum. In het Stedelijk Museum in Amsterdam zijn 40 werken van Jeff Wall uit de periode 1996 tot 2013 te zien. Het is een indrukwekkende expositie geworden met een aantal zeer recente werken. Jeff Wall laat zich vaak inspireren door de cinematografie, de documentaire fotografie, de kunstgeschiedenis en zijn werk vraagt nauwkeurige beschouwing. Elk detail is weloverwogen geregisseerd. De beelden zijn daardoor raadselachtig en hoewel heel realistisch toch vaak vervreemdend. In dit document staan een aantal werken van Jeff Wall naast kunsthistorische werken geplaatst. Dit materiaal kan gebruikt worden ter voorbereiding van een museumbezoek maar ook in het kader van kunsttheorie lessen, bijvoorbeeld gericht op examentraining en het bestuderen van de beeldende middelen en aspecten van de voorstelling en vormgeving en inhoudelijke aspecten.

 

CKV versie 2.0 M.T.A. van de Kamp & A.M. van der Vlies. (2013). CKV versie 2.0. Hoe kunnen we leerlingen nog beter leren kunst te waarderen. Een publicatie, verschenen tijdens de CKV docenten dag van 4 oktober 2013, van het Expertisecentrum Vakdidactiek Kunsttheorie / Interfacultaire lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam, 2013. 

 

TOP 100 meest iconische beeldende kunstwerken van de afgelopen vijf jaar volgens art info.

 

COLLEGE VOOR EXAMENS PAST BEGRIPPENLIJST KUNST ALGEMEEN VOOR 2015 AAN. Vanuit het expertisecentrum kunsttheorie hebben we een brief verzonden aan het cve over de filmische vormgeving zoals opgenomen in de begrippenlijst van de syllabus. Daarin werden tot de filmische vormgeving gerekend: cameravoering/opnametechniek, montage en special effects. Filmwetenschappers van de UvA gaven echter aan dat onder de filmische vormgeving vallen: cinematografie; montage; mise-en-scene en geluid. 'Met de term filmvormgeving wordt geprobeerd uit te drukken hoe film betekenis genereert: en dan is duidelijk dat ook mise-en-scène en geluid erbij horen. De enige onjuiste invulling is die die gebruikt wordt in de cve-syllabus." Het cve geeft nu aan dat zij filmvormgeving aangepast heeft, maar kiest daarbij niet voor de adviezen vanuit de filmwetenschap. De indeling volgens de filmwetenschap is helder voor docenten en leerlingen is (geluid is bijv. 1 categorie en niet verspreid over 3 categorieën) en filmwetenschappers zijn het eens over de middelen voor filmische vormgeving: 1: cinematografie; 2: montage; 3: mise-en-scene/art-direction en 4: geluid. Ze zijn het ook eens over de onjuistheid van de cve-syllabus. Een gemiste kans dus, dat het CvE opnieuw niet kiest voor een heldere indeling van de aspecten van filmvormgeving volgens de filmwetenschap. U kunt de gewijzigde begrippenlijst vinden in de syllabus voor 2015 via www.examenblad.nl. Overigens kunt u ook gewoon de correcte indeling hanteren die door de filmwetenschap wel onderschreven wordt, dat valt onder artikel 3.3 van het beoordelingsvoorschrift van de examens. Wilt u weten waar het probleem precies in zit met betrekking tot film? klik op deze link. (Meer info hierover kunt u vinden onder de tab kunstanalyse - intro - onderaan)

 

FINDING YOUR PASSION DOES CHANGE EVERYTHING! In this new RSA Shorts video, Sir Ken Robinson argues that education, organisations and communities need to be built on a model of diversity rather than conformity, so that every individual is able to discover and develop their unique talents and abilities. Zie deze link

 

TIJDLIJN VAN DE MODERNE KUNST Een tijdlijn van de moderne en hedendaagse kunst van 1900 tot 2010 van R. Choetzlein.

 

 

KASIMIR MALEVICH EN DE RUSSISCHE AVANT-GARDE. Vanaf zaterdag 19 oktober is de Malevich tentoonstelling te bezichtigen in het Stedelijk Museum. Informatie over het zwarte vierkant van Malevich is te vinden op deze website. Op AVRO's kunstuur is een special over Malevich te zien, via deze link. Over de futuristische opera 'Overwinning op de zon' die in 1913 werd opgevoerd en bij de opening opnieuw opgevoerd is, is meer info te vinden via de website van het Van Abbe Museum. In het Stedelijk Museum is voor families een Kasimir Lab gemaakt: dat laat een perfecte match tussen inhoud van het werk van Malevich en een educatieve vormgeving voor kinderen en ouders zien: op een grote wand kun je met magneetvormen zelf composities maken met kleuren en vormen op postkaarten kun je brainstormen over inhouden als tijd en ruimte. Het geheel is prachtig vormgegeven, speels van karakter en daagt uit tot creatief denken. Het maakt tegelijkertijd de kern van het werk van Malevich goed toegankelijk. Meer info.

 

ONDERWIJS EERST "Onze woorden kunnen de hele wereld veranderen omdat we allemaal samen werken voor één doel: onderwijs. En als we ons doel willen bereiken, moeten we onszelf krachtiger maken door onszelf met kennis te wapenen en moeten we onszelf beschermen door eenheid en samenwerking. Boeken en pennen zijn onze machtigste wapens. Eén kind, één docent, één boek en één pen kunnen de wereld veranderen. Onderwijs is de enige oplossing. Onderwijs eerst!" Malala Yousoufzai, toespraak bij VN 12-7-2013.  (afb rechts: 'Buddha collapsed out of shame' een prachtige film van Hana Makhmalbaf (Iran/Fr) over een klein meisje dat heel graag naar school wil maar daarin veel tegenwerking ondervindt. Ze moet al heel veel overwinnen om een schrift, een pen en een plaats in school te bemachtigen.) 

 

OECD OVER INNOVATIE VAARDIGHEDEN Bij de afdeling Innovatie en onderwijs van de OECD doet men onderzoek naar de innovatievaardigheden. Hoofd van deze afdeling, Dirk van Damme, was in het voorjaar bij OCW aanwezig met een presentatie waarin hij de brede opdracht van onderwijs vanuit een skills perspectief toonde. Op de website van de OECD zijn diverse presentaties te vinden die erg interessant zijn om te bekijken. (Education for innovation driven societies; Progression in student creativity in school ; Innovation and creativity in higher education)

 

ART FOR ART'S SAKE Winner, Goldstein en Vincent-Lancrin deden in opdracht van de OECD onderzoek naar transfer-effecten van kunstonderwijs op: academische vaardigheden, kritisch en creatief denken en sociale vaardigheden en attitudes. Daarvoor selecteerden zij experimentele en quasi-experimentele onderzoeken die gericht waren op het vaststellen van (positieve) effecten van kunstonderwijs op andere vaardigheden (= transfer) zoals academische vaardigheden (wiskunde, taal) en hogere orde denkvaardigheden als kritisch en creatief denken en sociale vaardigheden. Op basis daarvan stelden zij vast dat causale effecten vooralsnog niet of beperkt vastgesteld konden worden, en dat over het algemeen (te) weinig empirisch onderzoek gedaan is naar de (transfer)effecten van kunstonderwijs op andere vaardigheden. lees meer. Winner, Goldstein en Vincent-Lancrin besluiten Art for Art's sake met het beleidsadvies dat de belangrijkste rechtvaardiging van kunsteducatie gericht is op het verwerven van artistieke vaardigheden: niet alleen technische of ambachtelijke vaardigheden, maar ook vaardigheden als nauwkeurig observeren, envisioning (je voorstellingsvermogen leren gebruiken); durven verkennen, exploreren; doorzettingsvermogen; expressie; samenwerken en reflecteren - en vaardigheden in denken en creativiteit en de sociale vaardigheden en attitudes die door kunstonderwijs ontwikkeld worden. Zij gaven verder aan dat de kunsten zo oud zijn als de mensheid, onderdeel uitmaken van alle culturen en een belangrijk domein van de menselijke ervaring zijn, net als wetenschap, technologie, wiskunde. Kunst is op een eigen specifieke wijze van belang voor het onderwijs. Leerlingen die een kunstvorm leren beheersen kunnen hun levenswerk of passie ontdekken. Maar voor alle kinderen is het leren over en door kunst een andere manier van leren dan het wetenschappelijke leren. Omdat in de kunst geen goed of fout bestaat kunnen leerlingen op een vrije manier exploreren en experimenteren. Kunst biedt daarnaast ruimte voor introspectie en het vinden van wat betekenisvol kan zijn voor iemand. 

 

CULTUUR BEWEEGT: GOED NIEUWS OVER CULTUURKAART IN BRIEF MET VISIE OP CULTUUR EN MUSEUMBRIEF. Gisteren is de brief met de visie op cultuur en de museumbrief van minister Bussemaker verschenen. Daarnaast is ook de brief met de visie op cultuur van minister Bussemaker verschenen. Beiden getuigen van een duidelijke ondersteuning van de rol van kunst en cultuur in het onderwijs. De brief over de bovenbouw havo/vwo en CKV laat nog even op zich wachten. Maar goed nieuws dus over kunst en cultuureducatie in beide brieven. In de brief met haar visie op cultuur "Cultuur beweegt" staat: "Ons land is rijk aan kunstwerken, boeken, bodemschatten, volkscultuur en historische archieven uit allerlei perioden. In het hedendaagse hebben we dj’s, symfonische muziek, literatuur en film van hoog niveau. Een rijkdom die internationaal geroemd wordt en waar we trots op mogen zijn. Het contact met de authentieke objecten en de verhalen in musea, archieven en bibliotheken, maar ook met de leefomgeving in de vorm van monumenten, archeologie en architectuur doet ons beseffen wat het verschil is tussen toen en nu, tussen hier en daar, en tussen jezelf en de ander. Kortom: cultuur geeft inzicht in onszelf, maar vooral ook in de belevingswereld van anderen. Cultuur biedt mens en maatschappij mogelijkheden om zich te ontplooien. Cultuuronderwijs geeft kinderen en jongeren kennis mee over kunst, media en erfgoed. De kunstvakken in het bijzonder hebben een functie in het stimuleren van creativiteit en het ontwikkelen van creatieve vaardigheden. Cultuuronderwijs heeft een rol in de sterk veranderende arbeidsmarkt in de Westerse wereld, waarbij de vraag naar zowel handarbeid als routinematig administratief werk afneemt en die naar niet-routinematige vaardigheden toeneemt. Daarmee groeit het belang van de 21st Century Skills: het vermogen om in te spelen op veranderingen, met creatieve en inventieve oplossingen. Kortom: het vermogen tot innovatie. Creativiteit en innovatie zijn voorwaarden voor de verdere groei van onze kennissamenleving. [..] Cultuur verbindt en heeft een socialiserende functie." In het rapport wordt o.a. verwezen naar een erg interessant artikel in het Financieel Dagblad van 9 februari 2013 'Topsector creatieve industrie niet compleet als de kunsten er geen deel van uitmaken' van Rinnooy Kan, A., Rutten, P., & Stikker, M. Citaat: "Hoogwaardig talent, nodig voor een innovatieve economie, laaft zich graag aan artistieke, creatieve bronnen. Kunst en cultuur zijn essentiële onderdelen van een innovatief ecosysteem."

 

WAAROM KUNSTVAKKEN KIEZEN? Er was ooit een folder van een van de vakverenigingen om uit te delen aan leerlingen, zodat zij informatie kregen over het kiezen van een kunstvak als examenvak. Hierbij een folder die recent ontwikkeld is. Hierbij de Folder Waarom kunstvakken kiezen?.

 

ARCHIEF 
Raw/RAUW - tentoonstelling Fundament Foundation en educatief materiaal bij de tentoonstelling.  

 

WEBLINKS